Saturday, July 5, 2008

جنایات وهابیت در طائف و سوریه

جنایات وهابیت درطائف:
درذیقعدۀ سال 1217 هجری قمری پس ازجنگ های متعـددی که بین اهالی طائف وسپاه وهابی های جنایتـکار رخ داد، سرانجام اهالی طائـف تسلیـم شده ودرخواست عفـو و امان نمودنـد. ولی وهابـی های جنایتکار پس از ورود به قلعۀ طائف باهرکسی که مصـادف می شدند به قتل می رساندند وزمین قلعه را با خون مردان ، زنان و کودکان رنگین کردند.
وهابی ها حتی به کودکانی که درگهـواره آرمیـده بودند واطفـال شیرخواری که در آغـوش مادرانشان بودند، رحـم نکردند وهمـه را سـر بریدند. وبه خاک وخون کشیدند وگروهی ازمردم را که ازشهرخارج شده وفرار کرده بودند دنبال کردند وکشتند. پیکر چاک چاک آن بینوایان راطعمۀ جانوران نموده و آنچه مال وثـروت یافتند به یغما بردند ومجـدداً سه روزبعـد، وهابی ها برای افـرادی که درخانه ها مخفی شده بودند امان نامـه فرستادند واین بار نیـز وهابی ها خیـانت کرده واین افراد بیچـاره را که اکثـریت آنها را زنان وکودکـان تشکیـل می دادند، لخـت کرده وبه مدت 12 روزبـدون آب ونان برفراز تپه ای محاصره نمودنـد. گاهـی با چوب وچمـاق آنها را می زدنـد وگاهی سنـگ جاف به سـوی آنها پـرتاب می کردنـد و سرانجام پس از 12 روزسلحشوران دلاوراهل طائف که تا آخرین نفس سنگرخود راترک نکرده بودند و دیگراندوختۀ غذایی و رزمی نداشتند به وعـده های مـزدورانـۀ وهابی های بی ایمان اعتماد کرده وبا دست خالی ازسنگرهای خود بیرون آمدند، وهابی ها اینها را نیزبرفراز تپه قرار دادند وهمگی را از دم شمشیر گذراندند ومدت 16 روز پیکـرهایشان برفراز تپه ،طعمۀ درندگان وپرندگان بود... و قبـرشریف بسیاری ازصحابه وعلما را نبش نموده وبی حرمتی نمودند.

جنایات وهابی ها درسوریه:
درسال 1225 هجری قمـری وهابیان به شام ( سوریـۀ فعـلی ) یـورش بردند ودارائـی همـۀ مردم را تاراج کردند وغلات را سوزاندند ومردمان بی گناه را کشتنـد وزنان را اسیـر کردند وکودکان را به قتـل رساندند وخانه ها را ویران کردند وفساد وآشوب به راه انداختند.

No comments: